IZRADA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA

IZRADA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA

IZRADA PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA SA PLANOM EVAKUACIJE I UPUTSTVOM ZA POSTUPANJE U SLUČAJU POŽARA

IZRADA PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA SA PLANOM EVAKUACIJE I UPUTSTVOM ZA POSTUPANJE U SLUČAJU POŽARA

IZVOĐENJE OSNOVNE OBUKE IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

IZVOĐENJE OSNOVNE OBUKE IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

ORGANIZOVANJE ZAŠTITE OD POŽARA ZA DRUGA PRAVNA LICAPREMA UGROŽENOSTI OD POŽARA

ORGANIZOVANJE ZAŠTITE OD POŽARA ZA DRUGA PRAVNA LICAPREMA UGROŽENOSTI OD POŽARA

IZRADA ANALIZA O ZONAMA OPASNOSTI I ODREĐIVANJE OVIH ZONA NA MESTIMA KOJA SU UGROŽENA OD NASTANKA EKSPLOZIVNIH SMEŠA ZAPALJIVIH GASOVA, PARA I PRAŠINE

IZRADA ANALIZA O ZONAMA OPASNOSTI I ODREĐIVANJE OVIH ZONA NA MESTIMA KOJA SU UGROŽENA OD NASTANKA EKSPLOZIVNIH SMEŠA ZAPALJIVIH GASOVA, PARA I PRAŠINE

KONSULTANTSKE USLUGE U OBLASTI ZOP

KONSULTANTSKE USLUGE U OBLASTI ZOP

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZAŠTITE OD POŽARA

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZAŠTITE OD POŽARA

RK TEHNIKA PROJEKT DOO je akreditovano Kontrolno telo prema SRPS ISO/IEC 17020 od strane Akreditacionog tela Srbije, Akreditacioni broj 06-367